Fòmilè ankèt pou pwodiktè ze ak poul an Ayiti

Fòmilè ankèt pou pwodiktè ze ak poul an Ayiti

Desizyon gouvènman dominiken an pou fèmen fwontyè a pwovoke yon gwo kriz nan mitan de peyi yo ki lakòz anpil reyaksyon nan rejyon an ak nan entènasyonal la.

Pou pote yon repons rapid nan konjonkti sa, gouvènman ayisyen bò kote pa li, atravè Ministè Komès ak Endistri, deside bay jarèt ak tout pwodiktè ze ak poul anndan peyi pandan l ap bay bourad finansye ak teknik ak antreprenè k ap travay nan sektè a. Nan menm tan an, nan lojik pou poze aksyon k ap gen enpak dirab, gras ak kontak ki tabli ak òganizasyon patwon yo, Ministè a pa sispann konsète ak moun ki nan biznis pou jwenn pi bon metòd k ap pèmèt yo ranfòse pwodiksyon nasyonal la epi redwi enpòtasyon yo.

Se nan entansyon sa, Ministè komès ak endistri te òganize, nan dat 19 ak 20 oktòb ki sot pase a, nan kolaborasyon ak pwogram PSJET (Emplois dans le secteur privé et transformation économique) yon fowòm ak tout direktè depatmantal li yo nan vil Okap. Fowòm sa sèvi alafwa koulwa pou kominike mezi gouvèman an adopte nan sikonstans lan ak zouti pou aplike desizyon sa yo. Estrateji respons gouvènman an kanpe sou 2 poto mitan :

  • Premye a se desizyon pou ranfòse pwodiksyon nasyonal la tout bon vre ;
  • Dezyèm nan se volonte pou peyi a sispann depann de enpòtasyon pou yon bon kantite pwodwi.

Annatandan desizyon sa yo pote rezilta, Leta ap chèche solisyon pou pèmet nou kontinye jwen pwodwi nesesè yo lòt kote. Nan sans sa, Brezil, Meksik ak Panama, se peyi zanmi ki kapab louvri mache yo pou fè afè ak Ayiti.

Nan dewoulaman fowòm nan, Minisla egzije reyalizasyon yon ankèt nan tout 10 depatman peyi a pou idantifye tout pwodiktè ze ak poul. Kèlkeswa gwosè antrepriz la.

            Aprè rekòmandasyon sa yo, Direktè depatmantal yo prezante pwopozisyon yo bay responsab Ministè komès ak Endistri pou demare ankèt la sou sektè a.

            Ministè a rasanble epi analize pwopozisyon ki fèt yo pou prepare yon fòmilè inik pou reyalize ankèt la. Fomilè a chèche analize plizyè kritè, tankou kapasite pou fè biznis tout bon, aspè komèsyal, karakteristik rejyon an ak difikilte ki marande ak tout inisyativ biznis.

            Metòd ki itilize a kapab yon eksperyans pilòt, gid, pou rasanble epi estoke enfòmasyon sou tout sektè enpòtan ki ka ede remete pwodiksyon nasyonal la kanpe doubout.

 

Previous Le Ministère du Commerce et de l’Industrie rencontre les différentes Chambres de commerce autour de la crise Haïtiano-dominicaine